Samarbeid og nettverk - nøkkelen til suksess
Foto Dace Znotina

Samarbeid og nettverk - nøkkelen til suksess

Femundløpet har en lang rekke samarbeidspartnere. Alle partnere er på ulikt vis med på å gjøre Femundløpet mulig, enten de bidrar med rene sponsorkroner eller varer og tjenester. Det man slipper å kjøpe av varer og tjenester er jo i all praktisk forstand et like viktig økonomisk bidrag som rene kroner. Penger spart er penger tjent. Også kommuner, fylkeskommuner og statlig virksomhet som Statskog yter sin økonomiske skjerv. I revidert nasjonalbudsjett for 2023 fikk også Femundøpet tildelt 1 million kroner gjennom Regjeringens satsning på arrangementer landet rundt. Vi retter en stor takk til ulike aktører i regionen som har bidratt til denne bevilgningen.

I tillegg har Femundløpet en rekke samarbeidspartnere som gjennom sin praktiske bistand og leveranser av varer og tjenester er med på å gjøre løpet til en folkefest, både i Bergstaden Røros og på alle sjekkpunktene langs løypa. Å skape en fest som lever i dagevis er ingen liten affære. Partnere, frivillige organisasjoner, lag og foreninger og skoler gjør opplevelsene langs sporet unike.

Vertskommuner

Femundløpets trasé går gjennom mange kommuner, Røros, Trysil, Os, Rendalen, Tolga, Engerdal og Tynset. Det er inngått vertskommuneavtaler med hver av kommunene, disse revideresog reforhandles jevnlig. Kommunene bidrar økonomisk og gjør det enkelt å drifte sjekkpunkter og lage arrangementer lokalt. Kommunene i regionen ser på Femundløpet som en stor mulighet for å skape blest om sin kommune og det hver enkelt av dem har å by både fastboende og tilreisende. Femundløpet bidrar tilbake gjennom å vise fram kommunene i vårt eget markedsføringsarbeid og ved å styrke lokalt næringsliv sin mulighet for å skape liv og røre på Femundløpets arenaer, gjerne sammen med våre sponsorer med et nasjonalt nedslagsfelt.

Femundløpet er et regionalt arrangement, med internasjonal deltakelse, som bringer folk sammen over kommunegrenser (og fylkesgrenser). Kommunene i regionen har selvsagt et etablert samarbeid uansett, men å kunne samhandle om et stort, konkret og positivt arrangement gjør båndene mellom kommunene enda sterkere.

Se vår artikkel om vertskommunene.

Både Innlandet Fylkeskommune og Trøndelag Fylkeskommune er også sentrale samarbeidspartnere som er med på å styrke løpet på overordnet nivå, fordi Femundløpet løfter fram og skaper utviklingsmuligheter for både næringsliv, reiseliv og befolkningen i begge fylkene. Alle bor vi i en kommune, men vi jobber og lever på tvers av kommunegrenser.

Hvorfor skal partnere ville bidra til Femundløpet?

Femundløpet står for engasjement, mestring, glede, nærhet til naturen og løfter fram friluftslivets gleder og ikke minst hundekjøring som idrett. Løpet løfter fram regionen, lokal kultur og lokale mattradisjoner. Dette gjenspeiler seg i hvem som er våre partnere. Det skal alltid være positivt å bli assosiert med Femundløpet. Våre partnere skal oppleve stolthet ved å bli eksponert som bidragsyter til arrangementet.
At Femundløpet har satt bærekraft og sosialt entreprenørskap på agendaen og jobber for å levendegjøre disse begrepene hver dag, er også et moment når partnere skal engasjeres inn.
Du kan lese mer om bærekraft og sosial entreprenørskap her.

Engasjement og dedikasjon

Hundekjøring krever dedikasjon. Å være hundekjører er en livsstil, det krever alle dine ressurser. Både tidsmessig og økonomisk. Kjørerne lever med hundene hele året og vinterens løp er testen på om det man har gjort har ført en dit en vil. All tid som brukes betales i opplevelsen av glede, fellesskap med hunder og natur.
Å lage løp krever engasjement, enten det er et lite lokalt løp, eller det er verdens største hundeløp (hva gjelder antall deltakere). De mange som har en finger med i spillet for å stable Femundløpet på beina har hver i sær et dypt engasjement for å nettopp det å skape et arrangement for både kjørere og publikum. Uten dedikasjon og engasjement hadde Femundløpet aldri blitt arrangert i snart 35 år.

Små og store – alle fyller en funksjon

Femundløpet har både små og store samarbeidspartnere. Alle betyr noe og alle betyr mye, på hvert sitt vis. Det spenner fra Galåvolden Gård til Rørosbanken. Spennet er i seg selv interessant og forteller noe om hvor mange brikker som må legges for at puslespillet skal bli et helt bilde. Alle som bidrar er en del av en stor helhet.
Hvem er de alle sammen?
Dette er våre økonomiske støttespillere fra næringslivet:

Statskog er også en av løpets økonomiske støttespillere. Statskog er en viktig grunneier og eiendomsbesitter. De forvalter våre felles verdier i skog og fjell, landet rundt.

Disse bidrar med varer, tjenester og premier:

Vår partner Finnskogen Adventures jobber både med å lage aktiviteter rundt Femundløpet og med å skaffe sponsorer til løpet. Lista med samarbeidspartnere er derfor ikke fullstendig pr august 2023.

Rørosmuseet stiller Malmplassen til disposisjon. Femundløpet er trolig verdens eneste idrettsarrangement der arenaen står på Unescos verdensarvliste.

Les også vår atikkel om samarbeid med flere ulike skoler.

Dette er Femundløpets samarbeidspartnere i frivillig sektor:

Uten frivillige vil vi ikke lykkes med å skape den festen vi ønsker. Det er bare å ta av seg hatten og takke alle frivillige som stiller opp for Femundløpet.
I tillegg spiller idrettslag, grendelag/grendehus og andre lokale frivillige en svært viktig rolle i driften av Femundløpets sjekkpunkter.

Liten organisasjon – store resultater

Når man ser på lista over økonomiske partnere/bidragsytere og alle man ellers samarbeider med på ulikt vis, enten det er kommuner, fylkeskommuner, frivillige organisasjoner og skoler, kan man kanskje tenke at bak dette står det en stor stab. Det gjør det ikke. Femundløpet har samlet sett omtrent ansattressurser tilsvarende en full stilling. Og selvsagt kjøpes det noen tjenester. Men her er det snakk om at daglig leder Jon Anders Kokkvoll er en slags blekksprut, som holder i mange tråder, men samtidig delegerer ut i tillit til at alle i organisasjonen, frivillige og innleid hjelp, gjør jobben sin og vel så det.

Varige verdier skapes gjennom samarbeid

Historien beviser framtiden. Så lenge løpet ikke stoppes av en pandemi eller en storm vil det være der. I begynnelsen av februar hver år snur man regionen på hodet og et nasjonalt (og internasjonalt) fokus rettes mot Røros.
De samarbeidskonstellasjonene som bærer løpet løftes fram i lyset og man viser i praksis at samarbeid og nettverk er det som gjør Femundløpet til det det.
Gjennom forarbeid og gjennomføring skapes vekst for alle som er involvert. Og samarbeidet slutter ikke når løpet er slutt. De kontaktene som er etablert videreføres, for Femundløpet starter man straks med neste løp. Og kanskje har vi bidratt til helt nye samarbeidskonstellasjoner våre partnere i mellom.

Samarbeid skaper vekst og muligheter.